ลักษณะสารสนเทศที่ดี


เนื้อหา (Content)
 • ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness)
 • ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance)
 • ความถูกต้อง (accuracy)
 • ความเชื่อถือได้ (reliability)
 • การตรวจสอบได้ (verifiability)
รูปแบบ (Format)
 • ชัดเจน (clarity)
 • ระดับรายละเอียด (level of detail)
 • รูปแบบการนำเสนอ (presentation)
 • สื่อการนำเสนอ (media)
 • ความยืดหยุ่น (flexibility)
 • ประหยัด (economy)
เวลา (Time)
 • ความรวดเร็วและทันใช้ (timely)
 • การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to-date)
 • มีระยะเวลา (time period)
กระบวนการ (Process)
 • ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)
 • การมีส่วนร่วม (participation)
 • การเชื่อมโยง (connectivity)